Resultatplanering

Det är viktigt att du inte har bokfört något resultat i din bokföring innan du importerar den till Visma Skatt & Bokslut Pro. Programmet bygger på att det ska kunna göra sina egna beräkningar och att sedan resultatet av dessa förs tillbaka till bokföringen.

Under Årsavslut - Skatteberäkning - Resultatplanering hittar du alternativ för resultatplanering via periodiseringsfonder.

  1. Välj Maximal avsättning, Ingen ny avsättning, Maximal återföring eller Egen justering. Under varje alternativ kan du se hur det skattemässiga resultatet, inkomstskatten och det bokförda resultatet påverkas. Välj Egen justering om du vill föra in egna belopp i fältet Återföring av periodiseringsfond eller Årets avsättning till periodiseringsfond.

Beloppet överförs till fält 3.21 Återföring av periodiseringsfond eller 3.22 Avsättning till periodiseringsfond på blankett INK2R - Räkenskapsschema under Årsavslut - Deklarationsblanketter.

Automatik vid resultatplaneringen

  • Om du använt programmets bilagor för Fastighetsskatt, Särskild löneskatt, Avkastningsskatt och Preliminärskatt och sedan väljer ett alternativ under Resultatplanering skapas bilagorna Inkomstskatteberäkning - Översikt och Sammanställning årets skatteskuld/fordran automatiskt samtidigt som saldona på de olika underkontona för skatteskulder automatiskt bokas om mot 2510 Skatteskulder.
  • I samband med detta skapas en bokslutsverifikation som bokar om årets resultat, skatt och eventuella förändringar av periodiseringsfonder så att dessa sedan kan bokföras. Valet att skapa bokslutsverifikationen är aktivt som standard men går att stänga av genom att avaktivera valet Skapa bokslutsverifikation automatiskt på bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran.
  • Om du har ifyllda värden för bokförda kostnader som inte är avdragsgilla eller intäkter som inte ska redovisas i det skattemässiga resultatet under Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar kommer avstämningsbilagorna Bokförda kostnader som inte ska dras av och/eller Bokförda intäkter som inte ska tas upp skapas automatiskt när ett val görs i resultatplaneringen.

Fel i deklarationskontrollen?

För att den automatiska bokslutsverifikationen ska kunna skapas måste bokföringskontona vara kopplade till rätt referenskonto. Normalt är dessa konton redan rätt kopplade, men skulle det uppstå något problem med bokslutsverifikationen (till exempel om du får felmeddelande när deklarationskontrollen.körs) bör du kontrollera kopplingarna till respektive referenskonton:

  • Förändring av periodiseringsfond (2110-2129 samt 8811 och 8819)
  • Årets resultat (2099 och 8999)
  • Årets skatt (2510 och 8910)

Fel i bokslutsverifikationerna?

Om de automatiska bokslutsverifikationerna för årets resultat, skatt och förändring av periodiseringsfond av någon anledning blivit fel, kan du prova med att avmarkera valt resultatplaneringsalternativ. Detta gör att ej överförda bokslutsverifikationer tas bort och på så sätt nollställs. Gör därefter om ditt val för resultatplanering för att skapa bokslutsverifikationerna på nytt.

Programmets resultatplanering återför automatiskt de periodiseringsfonder som enligt lag måste återföras. Tvingande återföring måste göras efter sex beskattningsår.
Programmet stödjer inte övertagande och återföring av en periodiseringsfond under samma år.

Tänk på att Skatt på grund av ändrad beskattning inte ska bokföras på konto 8910, utan på 8920. Det är viktigt för att det beloppet inte ska påverka årets skatteberäkning.

En extra rad kommer då att visas i resultatplaneringen för Justerad/övrig skatt.

Beloppet påverkar både 3.25 och 4.3c på INK2-blanketten.

Relaterade avsnitt