Kontrolluppgift, förklaring ersättningskoder

Kontrolluppgift KU 18 används av utbetalare av pensions- och försäkringsersättningar.

På kontrolluppgiften anges tresiffriga ersättningskoder, vilka förklarar vilken typ av ersättning som utbetalats.

I nedanstående tabell förklaras till vilka fält på deklarationsblanketten INK1, som beloppen ska föras in som kommer från respektive ersättningskod på KU 18.

Lägg märke till att enbart delar av beloppen normalt är skattepliktiga som anges vid koderna 423, 426, 427 och 429. Läs vidare nedan.

Kod Förklaring till ersättningskoder 1) Kod på huvudblanketten (INK1)
100 Ersättning från allmän försäkringskassa, inkomst av anställning. 03
101 Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet. 03
102 Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetsmarknadsåtgärd. 03
103 Utbildningsbidrag för doktorander. 03
104 Vuxenstudiestöd. 03
105 Dagpenning för frivillig vid krigsförbandsövning eller särskild övning. 03
107 Rehabiliteringspenning som utgör inkomst av anställning och aktivitetsstöd till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. 03
108 Pensionsgrundande bidrag från Sveriges författarfond och från Konstnärsnämnden. 03
110 Delpension. 03
111 Vårdbidrag. 03
112 Arbetsskadelivränta - egen. 03
113 Ersättning från försäkringsföretag, inkomst av anställning. 03
120 Inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning (se upplysningar nedan). 03
200 Ersättning från Försäkringskassan, inkomst av annat förvärvsarbete. 03
400 Tjänstepension. Tjänstepensionsförsäkring. 14
401 Allmän pension - folkpension och ATP för 2002 eller tidigare. 14
402 Allmän pension, (se upplysningar nedan). 14
404 Privat pensionsförsäkring. Pensionssparkonto. 15
408 Bidrag av pensionskaraktär från Sveriges Författarfond och från Konstnärsnämnden. 16
410 Förlorad arbetsförtjänst. 16
411 Barnpension- skattepliktig del. 14
420 Pension som är delvis skattepliktig. Hela beloppet anges. 15
421 Personskadelivränta, skada inträffad före 1962. 15
422 Personskadelivränta, skada inträffad 1962 och senare. Underhållslivränta (helt skattepliktig). 15
423 Personskadelivränta, skada inträffad 1962 och senare. Annan livränta än underhållslivränta fastställd före 1976 (delvis skattepliktig). Hela beloppet anges. 15
424 Personskadelivränta, skada inträffad 1962 och senare. Annan livränta än underhållslivränta fastställd fr.o.m. 1976 och senare (skattepliktig del). 15
426 Engångsbelopp (brutto) till följd av personskada. Obs! Läs även upplysningarna nedan om hur beloppet tas upp i deklarationen. 15
427 Tidigare år utgivet engångsbelopp (brutto) på grund av samma skada (jfr 426).  
428 Livränta som är helt skattepliktig. 15
429 Livränta som är skattepliktig till viss del. Hela beloppet anges. 15
440 Sjukpension enligt ITP, AGS m.m. 14
441 Avgångsbidrag (AGB) o.d. Engångsbelopp enligt TFA m.m. 15
450 Arbetsskadelivränta, egen, inte pensionsgrundande. 15
473 Kapitaliserad yrkesskadelivränta, skada 1955 och senare, skattepliktig del. 15
481 Yrkesskadelivränta, skada före 1955, skattepliktig del. 15
483 Yrkesskadelivränta, skada 1955 och senare, skattepliktig del. 15
486 Arbetsskadelivränta - efterlevande. 15

Skatteverkets upplysningar om vissa ersättningskoder

100

Här redovisas ersättningar från allmän försäkringskassa som är inkomst av anställning vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och som inte redovisas vid kod 107. Det avser bl.a. sjukpenning, föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning, ersättning till smittbärare, ersättning till ledsagare och dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret.

107

Här redovisas följande ersättningar från allmän försäkrings- kassa som är inkomst av anställning

Rehabiliteringspenning aktivitetsstöd till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.

113

Kod 113 avser ersättningar som är förmånsgrundande (pensionsrätt, sjukpenning m.m.) och för vilka arbetsgivaravgifter ska betalas. AGS-ersättning vid sjukdom och ersättning enligt TFA avseende förlorad arbetsförtjänst eller i form av periodiserad livränta redovisas här. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst där ersättningen är ett "utflöde av tjänst", vilket kan vara fallet t.ex. om försäkring tagits av arbetsgivare, redovisas här. Försäkringsersättning avseende förlorad arbetsförtjänst redovisas vid kod 410 om arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt inte ska betalas på beloppet.

120

Inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning är pensionsgrundande. Den ersättningsberättigade ska dock inte betala allmän pensionsavgift på ersättningen. Aktivitetsersättningen avser personer som är yngre än 30 år och sjukersättningen avser dem som fyllt 30 år. Beträffande sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning, se kod 402.

200

Sjukpenning, rehabiliteringspenning och ersättning till smittbärare som grundas på inkomst av näringsverksamhet redovisas på näringsbilaga.

402

Här redovisas:

ålderspension (inkomstpension, tilläggspension, premiepension, garantipension)

efterlevandepension till vuxna (omställningspension, änkepension, garantipension)

sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

404

Här redovisas belopp som utgår på grund av privat pensions- försäkring, belopp som utbetalas från pensionssparkonto och sådan behållning på pensionssparkonto som enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen ska tas upp som intäkt av tjänst.

410

Kod 410 avser ersättning för förlorad arbetsförtjänst i det fall arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt inte ska betalas på beloppet. Om ersättningen utbetalats på grund av tjänst redovisas beloppet vid kod 113. Beloppet är då avgifts- och pensionsgrundande.

420, 421

Inkomsttagarens ålder avgör hur stor del av beloppen som är skattepliktiga. Se tabell vid kod 429.

423

Om livränta, som fastställts före år 1976, betalats ut på grund av personskada, som inträffat 1962 eller senare och livräntan inte avser förlorat underhåll, är halva livräntan skattefri. Det skattefria beloppet får dock inte uppgå till mer än hälften av prisbasbeloppet för det år livräntan avser. Om det utbetalda beloppet avser flera år fördelas beloppet vid beräkning av skattefri del på de år livräntan avser. Om man fått flera livräntor av detta slag eller yrkesskadelivränta för skada 1955 eller senare ska livräntorna läggas samman år för år innan beräkningen sker. Det skattefria beloppet för flera livräntor sammanlagt får inte överstiga halva prisbasbeloppet för respektive år livräntorna avser. Den skattefria delen hänförs till de olika livräntorna i förhållande till deras storlek.

426, 427

Om ett engångsbelopp (eller utbyte av livränta mot kapitalbelopp) på grund av personskada utgör ersättning för framtida förlust av skattepliktig inkomst, ska 40 % av beloppet räknas som inte skattepliktigt. Återstående 60 % beskattas. På denna skattepliktiga del får bestämmelserna om ackumulerad inkomst inte tillämpas. Den skattefria delen av ett eller flera engångsbelopp på grund av samma skada får dock sammanlagt inte överstiga 15 prisbasbelopp för respektive beskattningsår. Engångsbelopp som under tidigare år utgivits på grund av samma skada anges därför vid kod 427.

429

Om livränta betalats ut vid sjukdomsfall eller olycksfall p.g.a. försäkring som inte, enligt särskilda bestämmelser, tagits i samband med tjänst och inte heller utgör trafikförsäkring, annan ansvarighetsförsäkring eller obligatorisk försäkring enligt lagen om yrkesskadeförsäkring eller enligt lagen om arbetsskadeförsäkring räknas nedan angiven del av livräntans belopp som skattepliktig inkomst.

Om livräntetagaren under beskattningsåret fyllt:

högst 35 år 80 %
36 - 47 år 70 %
48 - 56 år 60 %
57 - 63 år 50 %
64 - 69 år 40 %
70 - 76 år 30 %
77 - 86 år 20 %
minst 87 år 10 %

430

Uppgiften ska avse ägare till enligt förmögenhetsskattelagen skattepliktiga försäkringar eller, i de fall då förmånstagare ska jämställas med ägare, förmånstagare. I uppgiften ska anges det sammanlagda värdet av de försäkringar som en person äger. Uppgift behöver inte lämnas om detta värde understiger 1 000 kr. Uppgift om försäkringar som tecknats utomlands, se blankett RSV 2327.

440

Kod 440 avser pensioner för vilka särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ska betalas. Här redovisas ITP-sjukpension och motsvarande AGS-ersättning.

441

Kod 441 avser avgångsbidrag m.m. enligt kollektivavtal samt ersättning i form av engångsbelopp enligt TFA vid bestående arbetsskada. Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ska betalas om försäkringsfallet har inträffat senare än 1990.

481

Skada före 1955. Skattepliktig del har beräknats med hänsyn till livräntetagarens ålder under året. Se tabell vid kod 429.

483

Skada 1955 och senare. Hälften av livräntan, dock högst hälften av prisbasbeloppet vid årets ingång, är skattefri. Efterlevandelivränta är helt skattepliktig. Efterlevandelivränta till barn kan vara delvis skattefri om livräntan är samordnad med barnpension.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.