Versionsnyheter Visma Skatteprogram, version 2020.1 - november 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Deklarationsblanketter för beskattningsperiod 2020-P4

Nu är alla deklarationsblanketter för beskattningsår 2020 fastställda. I tidigare version var blanketterna klara för period 1-3. Nu är även beskattningsperiod 4 fastställd.

För juridiska personer är det viktigt att du anger rätt räkenskapsår i grunduppgifterna då detta styr vilken blankettuppsättning som används i programmet.

En juridisk person har i detta fall en typ av blankettuppsättning för 2020 P1-P3 och en annan för 2020 P4.

Förändringar av blanketter i period 2020-P4:

K5/K6

Blankett K5 och K6 har återfått innehåll i avsnitt D, då uppskovstaket återinfördes den 1 juli 2020 efter att tillfälligt ha varit borttaget från och med 21 juni 2016. Riksdagen beslutade den 13 maj om en höjning av uppskovstaket från 1 450 000 kr till 3 000 000 kr i samband med återinförandet.

INK3

Blankett INK3R har fått ändrat utseende för resultaträkningsdelen.

Blankett INK3SU, Särskild uppgift har delats upp i två separata blanketter. Det som tidigare var sidan 1 för Ideella föreningar och registrerade trossamfund kommer att heta INK3SUF och sidan 2 för Stiftelser heter INK3SUS.

N9

På blankett N9 har det skett några mindre justeringar i avsnitt C, F och G.

Ny blankett SU (Särskild uppgift 1)

Blanketten Särskild uppgift 1 är en helt ny blankett för fondavsättningar vid utflyttning.

En begränsat skattskyldig fysisk eller juridisk person behöver inte omedelbart återföra avdrag för avsättning till periodiseringsfond eller ersättningsfond när näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige förs över till en stat inom EES. En förutsättning för undantag från omedelbar återföring är att den stat som överföringen görs till, är medlem i EU eller har ingått en sådan särskild överenskommelse som avses i skatteförfarandelagen (63 kap. 14 § andra stycket).

Den som inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration och som har gjort avdrag för avsättning till periodiseringsfond eller ersättningsfond, ska lämna särskilda uppgifter om förhållanden som rör fondavsättningen. Om ett handelsbolag har gjort avdrag för avsättning till ersättningsfond, ska dock särskilda uppgifter lämnas av delägarna. De särskilda uppgifterna ska undertecknas och ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen när inkomstdeklaration ska lämnas.

Deklarationskontroller uppdaterade

Till denna version har deklarationskontrollerna anpassats till de fastställda deklarationsblanketterna. Ett antal nya kontroller har även lagts till.

Överföringskontroll till de nya blanketterna

När du i den här versionen av programmet öppnar en deklarationsfil som sparats i tidigare version gör programmet en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de nya deklarationsblanketterna för beskattningsperiod 4.

Om det i något fall inte gått att överföra uppgifter från blanketterna som skapats i en tidigare version av programmet, kommer meddelande om detta att finnas i överföringskontrollen.

SRU-filer till Skatteverket för beskattningsperiod 4

Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas för juridiska personer som har räkenskapsår som tillhör beskattningsperiod 4 (2020).

När du är klar med en deklaration i skatteprogrammet och den är färdig att lämnas in till Skatteverket, kan du skapa en SRU-fil för den aktuella deklarationen. Du ska alltså inte stänga deklarationsfilen, utan deklarationsfilen måste vara öppen för att kunna skapa SRU-filen.

Tänk på att själva SRU-filen alltid måste skapas i skatteprogrammet, även om du använder Visma Byråstöd eller Visma Advisor Connect.

Filöverföra (SRU) Inkomstdeklaration 2

För räkenskapsår som slutar under år 2020 eller senare kan du nu även filöverföra (SRU) första sidan av Inkomstdeklaration 2. Bolagets firmatecknare eller deklarationsombud kan sedan gå in på Skatteverkets ”Mina sidor” och godkänna inkomstdeklarationen.

På sidan Grunduppgifter väljer du om första sidan (INK2) ska ingå i SRU-filen på samma sätt som du tidigare kan markera om INK1 ska ingå i SRU-filen.

Öppningstider för elektronisk inlämning till Skatteverket

Inkomstdeklaration för beskattningsperiod 4 (2020-P4)

 • Filöverföringstjänsten (SRU) öppnar 2021-01-07
 • Filöverföringstjänsten (SRU) för Inkomstdeklaration 1 (INK1) öppnar 2021-03-16
 • E-tjänsten för Inkomstdeklaration 1 (INK1) samt signeringstjänst för filöverförd INK1 öppnar 2021-03-16.
 • E-tjänsten för Inkomstdeklaration 2 (INK2) för P4 öppnar 2021-02-03

Byråanstånd

 • Elektronisk redovisning av byråanstånd öppnar 2021-02-10.

Skatteverket har inte stöd för att lämna in INK1 via SRU förrän prel 2021-03-16. Skickar du in en SRU-fil som innehåller INK1 före detta datum kommer du få felmeddelande i filöverföringstjänsten. Du kan välja att inte ta med INK1 i SRU-filen genom markering på sidan Grunduppgifter.

Skatteberäkningar för år 2021

Skatteberäkningarna för år 2021 för fysiska personer är uppdaterade med fastställda basbelopp och skiktgränser enligt gällande lag. Nedanstående ännu inte beslutade ändringar är införda i version 2020.1.

 • Skattereduktion för installation av grön teknik
 • Skattereduktion för förvärvsinkomst
 • Utökat särskilt grundavdrag för pensionärer (65+)
 • Schablonintäkt på vinst vid fastighetsförsäljning slopas från 2021
 • Nedsättning av bilförmånsvärdet (10 000kr) för miljöbil upphör från år 2021
 • Takbeloppet för RUT-avdrag höjs till 75 000 kr

Övriga mindre ändringar

Bilagan för skogskonto har utökats med en kolumn för varav förtida avverkning. Belopp i den kolumnen påverkar procentsatserna för insättningsgrundande belopp på skogskonto.

Alla hjälpkanaler samlade på ett ställe

Nu har vi gjort det ännu enklare för dig att hitta hjälp om ditt program. Tryck på F1 på ditt tangentbord eller klicka på frågetecknet längst upp till höger för att komma åt alla våra hjälpkanaler - samlade på ett ställe.

Du landar automatiskt på ett hjälpavsnitt för sidan du står på, men via "huset" kan du nå våra övriga hjälpkanaler såsom vanliga frågor, forum och filmer. Det går självklart också att söka på specifika ord eller meningar för att hitta svar på din fråga.

Klickar du på Kontakta oss nere till höger i hjälpfönstret hittar du våra öppettider och telefonnummer.

Har du ett hjälpavsnitt som du vill spara och återkomma till vid ett senare tillfälle så kan du stjärnmarkera avsnittet. Det gör du genom att klicka på stjärnan till höger i hjälpfönstret. Dina stjärnmarkerade avsnitt hittar du sedan via stjärnan som finns i menyraden.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.