Visma Skatteprogram

Versionsnyheter Visma Skatteprogram, version 2019.1 - november 2019

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Deklarationsblanketter för beskattningsperiod 2019-P4

Nu är alla deklarationsblanketter för beskattningsår 2019 fastställda. I tidigare version var blanketterna klara för period 1-3. Nu är även blanketterna för beskattningsperiod 4 fastställda.

För juridiska personer är det viktigt att du anger rätt räkenskapsår i grunduppgifterna då detta styr vilken blankettuppsättning som används i programmet.

En juridisk person har i detta fall en typ av blankettuppsättning för 2019 P1-P3 och en annan för 2019 P4. Skillnaderna i utförande under 2019 är väldigt små. Det är främst på blankett INK2S det skett lite ändringar i period P4, där man flyttat om några rader i avsnitt 4.6.

Förändringar av blanketter i period 2019-P4

INK1

Under avsnittet Skattereduktioner finns nu ett eget fält för underlag för skattereduktion för gåva. Själva underlaget anges i programmet på sidan Skatteinställningar, reduktioner.

INK2

De nya reglerna för aktiebolag gäller från och med den 31 december 2018 påverkar främst blankett INK2S. Vid återföring av periodiseringsfond ska ett skattmässigt tillägg på 3 procent beräknas på årets återförda belopp. Denna beräkning fanns med redan i version 2019.0.

Skatteverket har i period 2019-P4 lagt till fältet 4.6 d - Uppräknat belopp vid återföring av periodiseringsfond på blankett INK2S. Tidigare uppgift om ”Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift” som angavs i fältet 4.6 d ska från 2019-P4 anges i 4.6 e - Andra ej bokförda intäkter.

Programmet flyttar om berörda uppgifter automatiskt när du öppnar skattfilen i version 2019.1.

INK3

På motsvarande sätt som för aktiebolag har blankett INK3S anpassats till det skattemässiga tillägget (uppräknat belopp) som görs vid återföring av periodiseringsfond.

Skatteverket har i period 2019-P4 lagt till fältet 7.5 c - Uppräknat belopp vid återföring av periodiseringsfond på blankett INK3S. Tidigare uppgift om ”Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift” som angavs i fältet 7.5 c ska från 2019-P4 anges i 7.5 d - Övriga intäkter.

Programmet flyttar om berörda uppgifter automatiskt när du öppnar skattfilen i version 2019.1.

K2/K5/K6/K7/K8/K9

Blanketterna är delvis omarbetade på grund av så kallad tillgänglighetsanpassning. Exempelvis har siffror inom ring tagits bort. I övriga har endast mindre textjusteringar gjorts.

K10/K10A/K12

Endast uppdatering av årtal, procentsatser och belopp.

NE/NEA/N3A/N8

Endast uppdatering av årtal, procentsatser och belopp.

Ny blankett N9 – Begränsning av ränteavdrag m m

Företag som har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor ska bifoga blanketten till sin inkomstdeklaration.

För företag som ingår i sådan intressegemenskap som avses i 24 kap. 22 § inkomstskattelagen gäller att de ska lämna blanketten om företaget har ett negativt räntenetto och hela intressegemenskapen har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kronor. Summa negativt räntenetto inom intressegemenskapen gäller före eventuell koncernutjämning mellan företagen enligt 24 kap. 28 § inkomstskattelagen.

Blanketten ska även lämnas oavsett ovan om företaget:

 • begär avdrag för kvarstående negativa räntenetton från tidigare år, eller
 • drar av ett negativt räntenetto som har uppkommit hos ett annat företag (koncernutjämning).

Blanketten kan kopplas till blankett INK2S, INK3S eller INK4S beroende på företagsform.

Deklarationskontroller uppdaterade

Till denna version har deklarationskontrollerna anpassats till de fastställda deklarationsblanketterna. Ett antal nya kontroller har även lagts till.

Överföringskontroll till de nya blanketterna

När du i den här versionen av programmet öppnar en deklarationsfil som sparats i tidigare version gör programmet en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de nya deklarationsblanketterna för beskattningsperiod 4.

Om det i något fall inte gått att överföra uppgifter från blanketterna som skapats i en tidigare version av programmet, kommer meddelande om detta att finnas i överföringskontrollen.

SRU-filer till Skatteverket för beskattningsperiod 4

Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas för juridiska personer som har räkenskapsår som tillhör beskattningsperiod 4 (2019).

När du är klar med en deklaration i skatteprogrammet och den är färdig att lämnas in till Skatteverket, kan du skapa en SRU-fil för den aktuella deklarationen. Du ska alltså inte stänga deklarationsfilen, utan deklarationsfilen måste vara öppen för att kunna skapa SRU-filen.

Tänk på att själva SRU-filen alltid måste skapas i skatteprogrammet, även om du använder Visma Byråstöd eller Visma Advisor Connect.

Öppningstider för elektronisk inlämning till Skatteverket

Inkomstdeklaration för beskattningsperiod 4 (2019-P4)

 • Filöverföringstjänsten (SRU) öppnar 2020-01-07
 • Filöverföringstjänsten (SRU) för Inkomstdeklaration 1 (INK1) öppnar 2020-03-15
 • E-tjänsten för Inkomstdeklaration 1 (INK1) samt signeringstjänst för filöverförd INK1 öppnar 2020-03-19.
 • E-tjänsten för Inkomstdeklaration 2 (INK2) för P4 öppnar 2020-02-04

Byråanstånd

 • Elektronisk redovisning av byråanstånd öppnar 2020-02-11.

Skatteverket har inte stöd för att lämna in INK1 via SRU förrän 2020-03-15. Skickar du in en SRU-fil som innehåller INK1 före detta datum kommer du få felmeddelande i filöverföringstjänsten. Du kan välja att inte ta med INK1 i SRU-filen genom markering på sidan Grunduppgifter.

Skatteberäkningar för år 2020

Skatteberäkningarna för år 2020 för fysiska personer är uppdaterade med fastställda prisbasbelopp och skiktgränser enligt gällande lag. Två ännu inte beslutade ändringar är införda i version 2019.1.

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Regeringen föreslog i höstbudgeten att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, den så kallade värnskatten, avskaffas den 1 januari 2020. Läs mer i avsnittet Inkomstskatten 2020 .

Sänkt skatt för personer över 65 år

I budgeten föreslogs sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. Det särskilda grundavdraget har justerats efter bugetförslaget.

Övriga mindre ändringar

 • Årets schablonavdrag för egenavgifter m m har justerats för avskaffandet av den extra löneskatten på 6,15 procent. För år 2019 gäller följande:
  • Om du är född 1954 eller senare får du göra schablonavdrag med 25 procent.
  • Om du är född 1954 eller senare men har haft hel ålderspension under hela 2019 får du göra schablonavdrag med 12 procent.
  • Om du är född 1938-1953 får du göra schablonavdrag med 12 procent.
  • Om du är född 1937 eller tidigare får du göra schablonavdrag med 3 procent.
  • Om du under hela eller del av 2019 har fått hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning får du göra schablonavdrag med 10 procent.
 • Fältet Födelseår på sidan Grunduppgifter är numera öppet och kan ändras vid behov. Det kan bli aktuellt i de fall deklaranten har ett så kallat GD-nummer.
 • Preliminärdeklaration 2 för juridiska personer kan nu användas för år 2021.
 • Uppdaterad nybilsprislista för tillverkningsår 2019 enligt SKV 2019:10.

Lokalt installerad hjälp är borttagen

Tidigare visades den lokalt installerade hjälpen om du saknade internetuppkoppling när du sökte hjälp i programmet. Den lokalt installerade hjälpen är nu borttagen och det krävs internetuppkoppling för att nå hjälpen från programmet. Om du arbetar i en tidigare version av programmet hittar du skriven hjälp för version 2018.0 här.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.