Hantera utländsk moms i ditt program

Det som tidigare har kallats för MOSS (Mini One Stop Shop) benämns från och med den 1 juli 2021 som OSS (One Stop Shop). OSS omfattar dig som säljer varor och tjänster till privatpersoner i andra EU-länder, om du överstiger den aktuella omsättningströskeln (se Skatteverkets hemsida). Med tjänster avses tjänster som kan utföras på distans och med varor avses varor som transporteras från ett EU-land till ett annat. Denna typ av varor och tjänster ska beskattas i det land där köparen finns och det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen. Läs mer om OSS på Skatteverket.se.

Du som är registrerad för OSS lämnar din deklaration samt betalar din moms till Skatteverket. Skatteverket ser till att momsen kommer till respektive land. Den särskilda deklarationen för OSS är en helt egen deklaration där du endast ska redovisa omsättningen av ovanstående varor och tjänster. Deklarationen för OSS ingår inte i momsdeklarationen. Försäljning som inte rör privatpersoner inom EU redovisas i den vanliga momsdeklarationen.

Underlagen för redovisning av OSS måste finnas tillgängliga för kontroll om Skatteverket eller skattemyndigheten i köparens land begär detta. Underlagen ska bevaras i tio år efter utgången av året då transaktionen som underlaget gäller genomfördes. Eftersom underlaget grundar sig på fakturorna, så är det dessa som behöver lagras i 10 år. Med hjälp av säkerhetskopior kan du spara undan din fakturor om det är så att du vill rensa bland dina dokument under den här 10-års perioden. Det räcker alltså inte med att bokföringen sparas i 10 år, utan det gäller även fakturorna.

I Visma Administration 2000 kan du skapa en fil som du kan använda för att redovisa försäljning enligt OSS till Skatteverket. Du kan även använda rapporten One Stop Shop om du vill stämma av de uppgifter som ligger till grund för rapporteringen av OSS. Den kan också användas för att se de rapporterade uppgifterna i efterhand.

Att tänka på om du redovisar moms enligt OSS

  • Kontrollera procentsatserna för moms till de länder inom EU som du säljer till. Som förslag visas procentsatser hämtade från europa.eu. Du hittar detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Moms, fliken Procentsatser. Momskoderna används när du lägger upp dina artikelkonteringar, vilka sedan styr hur dina artiklar ska konteras vid försäljning och inköp.
  • Kontrollera att du har korrekta konton för Moms OSS, Försäljn OSS, Exp avg OSS, Frakt OSS och Given rabatt OSS under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer.
  • Kontrollera att du har valt Vara eller Tjänst i fältet Artikeltyp för dina artikelkonteringar och att du har angett ett konto vid Försäljning OSS. Du ska också se till att det finns en momskod i kolumnen Momskod för de länder du säljer till. Dessa inställningar hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar.
  • Markera de aktuella kunderna för One Stop Shop (OSS) på fliken Kunduppgifter i kundregistret. På så sätt följer markeringen med när du skapar offert, order, avtal eller faktura till kunden.
  • Skapa din faktura och kontrollera att One Stop Shop (OSS) är markerat på fliken Kunduppgifter. För att försäljningen ska komma med i filen och på rapporten måste en artikel användas på fakturan och kolumnen Artikeltyp måste ha ett värde, antingen Vara eller Tjänst. Använder du artiklar från artikelregistret följer artikeltypen med automatiskt. Har du rader med artiklar som inte finns i artikelregistret anger du artikeltyp direkt på fakturaraden. Momsen kommer att beräknas enligt den momssats som gäller för den landskod som fakturan har. Har du angett en avvikande leveransadress på fakturan beräknas momsen istället enligt momssatsen som gäller för det landets landskod. De konton som används för OSS hämtas från Kontonummer och Artikelkonteringar i företagsinställningarna enligt punkterna ovan.
  • Kontrollera vilka uppgifter som kommer med i filen till Skatteverket. Det gör du under Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop. Du väljer vilket kvartal du vill rapportera för, anger Europeiska Centralbankens kurs för 1 euro för de fakturor som inte redan är i EUR och kontrollerar de artikelrader som ligger till grund för filen/rapporten. När du anger kurserna kommer beloppen i kolumnerna Omsättning EUR och Moms i EUR att räknas om till euro.
    För att fakturaraderna ska komma med i filen/rapporten måste fakturan vara markerad som Skickad (ej makulerad) och leveransdatumet på raden måste ingå i kvartalet du ska rapportera för. Finns det inget leveransdatum på raden gäller leveransdatumet på fakturan och om det inte heller finns gäller fakturadatumet.
  • Skapa filen till Skatteverket via kommandot Skapa fil till Skatteverket. Du hittar det under Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop.
  • Spara rapporten One Stop Shop som pdf-fil om du vill stämma av de uppgifter som ligger till grund för rapporteringen av OSS eller för att se de rapporterade uppgifterna i efterhand. Rapporten hittar du också under Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop.

Relaterade avsnitt