Eget kapital specifikation (för enskild firma)

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Bilagan kan användas efter det att alla konton som påverkar eget kapital har stämts av.

Tillsammans med bilagan skapas två bokslutsverifikationer automatiskt. Den ena tömmer de konton som är kopplade till referenskontona 2011-2018 och överför beloppen till det valda kontot för eget kapital. Dessa ombokningar visas som en egen rad på huvudbilagan för de aktuella kontona.

När kontosaldon förs över automatiskt från underbilagor kan det uppstå differenser på huvudbilagan. Om det inträffar, lägg till dessa värden som manuella rader på huvudbilagan.

Den andra bokar upp årets resultat genom att hämta beloppet Beräknat resultat från resultaträkningen och dra ifrån eventuella redan bokförda belopp på konton som är kopplade till referenskonto 8999.

På bilagan specificeras ingående balans och förändring under året för de konton som påverkar det egna kapitalet. Dessutom visas det bokade resultatet för året. Eget kapital vid räkenskapsårets slut beräknas enligt formeln Summa eget kapital + Summa årets resultat.

Om du väljer att ta bort bilagan tas även de bokslutsverifikationer som skapats bort, såvida dessa inte överförts till ditt bokföringsprogram. Detsamma gäller de rader som skapats på huvudbilagan.

Relaterade avsnitt