Bokslutsverifikationer

Bokslutsverifikationer hittar du under både Periodavslut och Årsavslut.

Om en avstämningsdifferens uppstår i vyn Balansavstämning - Översikt eller på en bilaga, kan du skapa en bokslutsverifikation genom att klicka på den blå vågskålsikonen.

När du skapar en bokslutsverifikation från ett konto i översikten eller en huvudbilaga, föreslår programmet automatiskt ett namn och motkonto, baserat på vad du har valt tidigare.

För dessa avstämningskonton är följande motkonton föreslagna:

Avstämningskonto Motkonto
2513 5191
2920 7090
2910 7010
1400 4900
2514 7530
2515 7550
1720 5615

Du kan även gå till Bokslutsverifikationer och skapa bokslutsverifikationen där. Här visas en lista över alla bokslutsverifikationer som skapats. Du kan expandera varje bokslutsverifikation för att se detaljerna. Borttagna bokslutsverifikationer visas inte i listan som standard. Du kan visa dem närsomhelst genom att välja Visa borttagna bokslutsverifikationer.

Om du använder dimensioner som resultatenheter och projekt i bokföringen, kan du använda dessa för att skapa en bokslutsverifikation. Dimensioner kan användas för alla konton.

De bokslutsverifikationer du skapar i Visma Skatt & Bokslut Pro måste också överföras till ditt bokföringsprogram. Vill du inte föra över dem måste du markera dem som Ej aktuell för överföring. Denna inställning är tillgänglig för alla bokslutsverifikationer som skapas manuellt och för en del som är skapade automatiskt (se nedan) och endast i årsavslutsperioden. De kommer då enbart att påverka saldona i Visma Skatt & Bokslut Pro.

Systemverifikationer

Utöver de bokslutsverifikationer som du skapar på egen hand, så finns det några verifikationer som genereras på automatisk väg av systemet:

  • En bokslutsverifikation för förändring av överavskrivningar på maskiner och inventarier skapas automatiskt, baserad på ditt val för avsättning eller upplösning under Årsavslut - Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar - Överavskrivningar maskiner/inventarier.
  • En bokslutsverifikation för årets resultat, inkomstskatt och förändring av periodiseringsfond skapas också automatiskt, baserad på ditt val för avsättning eller återföring under Årsavslut - Skatteberäkning - Resultatplanering.
  • Om bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran (som genereras automatiskt efter att du gjort ett val för avsättning eller återföring under Årsavslut - Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar) är kopplad till en eller flera underbilagor eller konton för skatteskuld, kommer en bokslutsverifikation som bokar om beloppen från underkontona till det valda huvudkontot för skatteskuld att skapas automatiskt. Valet att skapa bokslutsverifikationen är aktivt som standard men går att stänga av genom att avaktivera valet Skapa bokslutsverifikation automatiskt på bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran.
  • Bokslutsverifikationen Ombokning av saldon till eget kapitalkonton (enskild firma) skapas automatiskt när du lägger till bilagan Eget kapital specifikation (för enskild firma). Den tömmer de konton som är kopplade till referenskontona 2011-2018 och överför beloppen till det valda kontot för eget kapital. Dessa ombokningar visas som en egen rad på huvudbilagan för de aktuella kontona. Den här bokslutsverifikationen kan du markera för Ej aktuell för överföring.
  • Bokslutsverifikationen Bokning av årets resultat (enskild firma) skapas automatiskt när du lägger till bilagan Eget kapital specifikation (för enskild firma). Den bokar upp årets resultat genom att hämta beloppet Beräknat resultat från resultaträkningen och dra ifrån eventuella redan bokförda belopp på konton som är kopplade till referenskonto 8999. Den här bokslutsverifikationen kan du markera för Ej aktuell för överföring.
  • När datakällan är manuell inmatning skapar programmet automatiskt en verifikation, Automatiskt skapad verifikation baserad på manuellt inmatade värden, som består av förändringen på respektive konto.

Du kan redigera, skriva ut eller radera en bokslutsverifikation genom att klicka på symbolerna i kolumnen Åtgärd. Om du vill skriva ut alla bokslutsverifikationer gör du detta via Rapportcentral.

Om du gör en ny import av bokföringsuppgifter till Visma Skatt & Bokslut Pro, får du en fråga om du vill exkludera de bokslutsverifikationer du skapat i Visma Skatt & Bokslut Pro från kontosaldona. De kommer då att få statusen Överförd-Exkluderad.

Verifikationer med statusen Överförd-Exkluderad räknas inte med i saldona i Visma Skatt & Bokslut Pro, utan vi har antagit att dessa verifikationer registrerats i ditt bokföringsprogram och finns med i den nya importen som görs.

Endast bokslutsverifikationer med statusarna Ej överförd och Överförd (samt Ej aktuell för överföring, om du arbetar i årsavslutsperioden) påverkar saldona i Visma Skatt & Bokslut Pro.

Relaterade avsnitt

Sökord: Systemverifikation, systemverifikationer, bokslutsverifikation, årsavslutsverifikation