Visma Administration 1000

Skapa räntefaktura

Funktionen finns under Betalningar - Räntefakturering.

Du måste ha uppgifter om ränta på kundfakturor inlagda innan de journalförs eller betalas för att du ska kunna skapa räntefakturor om de betalas för sent. Du måste även ha lagt upp inställningar för dröjsmålsränta.

Inställningar

 1. Gå till Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Påminnelser och ränta.
 2. Skriv in alla de uppgifter du vill ska gälla för dina räntefakturor t ex Dröjsmålsränta, Påminnelse/Ränta referens, Extra dagar, Räntefria dagar och Minsta räntebelopp som ska sparas.

Extra dagar anger du det antal dagar som ska räknas från förfallodatumet för att ta hänsyn till postgång och helger.

Räntefria dagar används om du vill att det ska gå fler dagar än till förfallodatumet innan någon ränta ska debiteras. Räntefria dagar utgår ifrån fakturadatumet. Det kan t ex användas om du har betalningsvillkor 10 dagar netto, fast ränta inte ska debiteras förrän 30 dagar har gått (enligt räntelagen). I detta fall skriver du 30 på Räntefria dagar.

Du kan förenkla din räntehantering genom att låta programmet lägga in dina vanligaste räntevillkor automatiskt på kundfakturorna när de skapas. Gör så här:

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Försäljning, fliken Normalvärden och markera Räntefakturering. Nu får du Räntefakturering markerad på alla nya kunder du skapar. Det är bara de kunder som skapas efter att du lagt in normalvärdet som får en markering automatiskt.

Om du har kunder som skapats tidigare går du in på fliken Fler uppgifter i kundregistret (Försäljning – Kunder) och markerar Räntefakturering om de ska ha det.

På de kunder som du aldrig vill fakturera ränta går du in under Försäljning - Kunder och fliken Fler uppgifter. Ta bort markeringen i rutan Räntefakturering.

 1. När du skapar kundfakturor markeras att fakturan ska räntefaktureras om kunden har den inställningen i kundregistret. Räntan beräknas enligt den räntesats som finns i inställningarna under Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Påminnelser och ränta.

Om du vill ändra på någon enstaka faktura gör du det genom att ändra markeringen för Räntefakturering under Försäljning - Kundfakturor, fliken Kunduppgifter.

Om du vill ändra räntesatsen för fakturor som har en markering i Räntefakturering gör du det under Försäljning - Kundfakturor på fliken Moms, konton.

Tänk på att det är inställningen när du skapar fakturan som avgör vad som förs över. Ändringar i kundregistret eller företagsinställningarna påverkar inte fakturor som redan är skapade.

Skapa räntefakturor

 1. Gå till Betalningar - Räntefakturering.

Nu visas en tabell med alla fakturor som är slutbetalda (saldo = 0 kr) och där beräknad ränta överskrider de minimibelopp du angivit i inställningarna. Genom att sätta en bock i rutan längst till vänster kan du massuppdatera räntefakturorna. Du väljer då kommandot Massuppdatera och väljer sedan vilken åtgärd det ska vara för de markerade fakturorna.

 1. Ange hur dröjsmålsräntan ska behandlas i kolumnen Åtgärd.

Programmet ger förslag på behandling enligt inställningarna. Ändra på de rader där du vill ha en annan åtgärd. Följande koder kan användas:

F - Fakturera Räntan kommer med på en vanlig räntefaktura nästa gång du skapar räntefakturor.
S - Spara Räntan sparas tills dess att man anger annan åtgärd.
M - Makulera Räntan blir makulerad när du skapar räntefakturor.
N - Nästa faktura Räntan faktureras på nästa "vanliga" faktura till kunden.
 1. Kontrollera att det är rätt räntesats i kolumnen Ränta %. Du kan ändra räntesatsen för enstaka fakturor direkt i kolumnen.
 2. Välj kommandot Skapa fakturor när du har önskad kod på alla ränterader.
 3. Klicka på Ja.

Nu skapas det räntefakturor på de som har åtgärd F. De som har åtgärd N kommer med på nästa vanliga faktura som du skapar till kunden. Om du vill korrigera skapade räntefakturor kan du göra det under Försäljning - Kundfakturor.

Om du har skrivit ut påminnelser tidigare för den faktura som räntan har skapats för och den har en påminnelseavgift, kommer denna att skapas samtidigt som räntan.

Räntan är beräknad på de fakturor som har markering för Räntefakturering under Försäljning - Kundfakturor, fliken Kunduppgifter och till den räntesats som är angiven på fliken Moms, konton.

Uppgifterna på fakturorna måste läggas in innan fakturajournal skrivs och innan betalning görs eftersom fakturorna inte kan ändras efter det.

 1. Välj Utskrifter - Order Faktura - Fakturor.

Nu visas en dialogruta där du väljer vilken typ av fakturor du vill skriva ut.

 1. Välj Räntefakturor.
 2. Välj sedan Skriv ut/Skicka.
 3. Kontrollera utskriften.
 4. Klicka på Ja om utskriften är korrekt.
 5. Välj Fakturajournal och överföring.
 6. Gör inställningar för hur du vill att fakturajournalen ska skrivas ut.

Du kan ange till och med vilket datum du vill skriva ut journalen. När journalen är utskriven till skrivare får du möjlighet att godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat.

Du kan välja om du vill skriva ut dina journaler detaljerat. Det innebär att du får över journalerna rad för rad till bokföringen. Du kan också välja om du vill ha med Kundnr eller Namn när du väljer detaljerat. Om du hellre vill att bokföringsordern ska vara summerad per konto går det också bra.

 1. Välj hur du vill skriva ut fakturajournalen. Du måste skriva ut den på skrivare eller till fil för att den ska kunna godkännas.
 2. Kontrollera att journalen är korrekt.

Om du godkänt journalen kan du inte skriva ut den igen. Det är därför viktigt att du kontrollerar att journalen är korrekt och utskriven, innan du godkänner och sparar den. Du kan skriva ut en kopia på journalen, men du får inte med bokföringsunderlaget. Denna utskrift finns under Bokföring – Gamla journaler.

 1. Klicka på Ja för att godkänna fakturajournalen.
 2. Klicka på OK.

Om du markerar för En verifikation per affärshändelse under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter, kommer det att skapas en verifikation per faktura. Om den inte är markerad blir det en verifikation för alla fakturor som är med på journalen.

Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.

Om du vill radera en ränterad som har kommit upp på en faktura fast du inte debiterat någon ränta raderar du raden som är felaktig. Ställ markören någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R).

Du får då upp en dialog som anger att räntan kommer att återföras till räntehanteringen.

Om du inte vill att denna ränta ska debiteras någon gång måste du även gå in under Betalningar - Räntefakturering och ange M under Åtgärd.

Relaterade avsnitt

Räntefakturering, kortläge
Ändra i listan med ränteposter
Fakturor, utskrift
Formel för ränteberäkning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...