Inläsning underlag, listläge

Programdelen Inläsning underlag hittar du under både Inköp och Bokföring.

I den här programdelen läser du in underlag som har skickats till dig, både e-fakturor från dina leverantörer och scannade underlag från Visma Scanner.

För att kunna läsa in e-fakturor måste du ha markerat Ta emot e-fakturor under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument. För att kunna läsa in scannade dokument till den här programdelen behöver du ha markerat Kontrollera om det finns scannade underlag att läsa in. Denna inställning görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Scanner.

Varje gång du öppnar Inläsning underlag görs en kontroll på om det finns underlag att läsa in. Du kan också manuellt kontrollera detta genom att använda kommandot Hämta nya underlag.

Alla underlag som kan läsas in visas i den övre tabellen och visas enligt den sorteringsordning du har valt. Du ser om det är en e-faktura, ett scannat kvitto eller en scannad leverantörsfaktura . Du kan också se vilken status underlaget har, statusen kan vara grön, röd eller gul. Du kan lägga till och ta bort kolumner eller ändra ordning bland kolumnerna i den övre tabellen.

Förklaringen till ett underlags olika statusar visas ovanför den nedre tabellen. Det är statusen för den rad som är blåmarkerad i den övre tabellen som visas. Det är också för det underlaget som du ser ett förslag på kontering. Läs mer om de olika statusmeddelanden som finns i avsnittet Status vid inläsning av underlag.

Till höger i arbetsbilden visas det inlästa underlaget som en bild. Du kan klicka på bilden för att öppna den i ett separat fönster som är fristående från programmet. Därifrån kan du förstora bilden och även skriva ut den om du önskar det. Består underlaget av flera sidor kan du använda pilarna för att bläddra mellan sidorna.

Innan du läser in underlagen går du igenom dem och försöker åtgärda de statusar som visas. När du är klar markerar du dina underlag och klickar på Läs in markerade underlag. Nu skapas verifikationer respektive leverantörsfakturor utifrån underlagen.

En leverantörsfaktura behöver inte vara färdigkonterad i den här programdelen. Du kan skapa leverantörsfakturan genom Läs in markerade underlag och sedan kontera klart den under Inköp - Leverantörsfaktura.

Du kan inte skapa en kreditfaktura utifrån ett inläst scannat underlag, till exempel en pdf som skickats via e-post.

Har du inlästa men ej kopplade underlag, som är scannade i en programversion äldre än 2020.3, kommer uppgifter som t ex datum och belopp inte att föras över utan du får själv komplettera underlaget med detta.

Vill du ändra storleken på de olika delarna i arbetsbilden kan du göra det genom att dra i handtagen på de lodräta och vågräta linjerna. På så sätt kan du anpassa vyn så som du vill ha den. Du kan till exempel använda det lodräta handtaget för att visa ditt underlag lite större eller det vågräta handtaget för att justera storleken på tabellerna. Justeringarna du gör i arbetsbilden sparas per företag.

Relaterade avsnitt