Visma Skatteprogram

Aktieportfölj

I Aktieportfölj visas de viktigaste uppgifterna för varje värdepapper rad för rad. Längst ned på sidan summeras de viktigaste kolumnerna. Läs mer i avsnittet Aktiehanterare för vissa juridiska personer.

Visningslägen

Du kan välja ett antal olika kombinationer av visningslägen via de tre olika visningsalternativ som finns i Aktieportföljen. De tre huvudgrupperna är:

  • Visa aktuell portfölj eller år
  • Urval av depå
  • Ordning

Visa aktuell portfölj eller år

Aktuell portfölj

När du väljer Aktuell portfölj visas för varje värdepapper uppgift om antal, total anskaffningsutgift, anskaffningsutgift/st, kurs, marknadsvärde, orealiserad vinst/förlust räknat på aktuell kurs och procentuell förändring av anskaffningsvärdet. Du har även möjlighet att studera den skattemässiga portföljanalysen.

Längst ner visas portföljens totalbelopp för anskaffningsutgift, marknadsvärde, orealiserad vinst/förlust och procentuell förändring av anskaffningsvärdet.

Överst i kolumnen för Kurs anges alltid portföljens datum. Det datum som då visas är det senaste datum som angetts för något av värdepappren i avsnittet Marknadsvärde på sidan Händelser.

Om beloppet för kurs för ett enskilt värdepapper följs av ett frågetecken innebär det att datum som angetts för detta värdepapper i avsnittet Marknadsvärde, är minst två dagar tidigare än det som visas i kolumnen Kurs som portföljens datum.

Portföljens värde beräknas efter den kurs som angetts i fältet Kurs i avsnittet Marknadsvärde i Händelser. Om ingen kurs angetts visas enbart ett frågetecken i kolumnen för Kurs och i programmets beräkningar räknas marknadsvärdet då som noll.

Inkomstår

När du markerar ett visst inkomstår visas aktuella uppgifter om det skattemässiga läget för portföljen för enbart det valda året. Du ser marknadsvärdet (förmögenhetsvärdet), årets mottagna skattepliktiga utdelningar och avdragen preliminärskatt samt skattemässig kapitalvinst/kapitalförlust på redan gjorda affärer under året. Uppgifterna hämtas för respektive värdepapper från avsnittet Deklaration på sidan Händelser.

Programmet summerar portföljens förmögenhetsvärde, totala mottagna skattepliktiga utdelningar, total preliminärskatt, och totalt uppkommen skattepliktig kapitalvinst/kapitalförlust.

Alla

Visar alla värdepapper på samma sätt som för Aktuell portfölj, men tar även med de som är inaktuella.

Köpte du en aktie 2015 och sålde samma aktie 2017, så finns inga aktier kvar. En sådan inaktuell aktie visas endast när du valt Alla som listläge.

Urval av depå

Här kan du välja om du enbart vill visa innehållet i en depå eller i Alla. Urvalet visas endast om du har skapat flera depåer.

Ordning

Här väljer du hur du vill sortera värdepappren som visas på sidan Aktieportfölj. Du kan bland annat sortera efter namn i bokstavsordning, typ och namn, i den ordning de matats in och sortering efter depåer.

Kvittningsbar vinst/förlust

Längst ned till vänster i Aktieportföljen kan du se nettot av kapitalvinster och kapitalförluster på kvittningsbara aktier och andra värdepapper för respektive år som markerats.

Programmet tar hänsyn till att vinster/förluster på alla typer av värdepapper som kan kvittas mot varandra. Det gäller aktier samt blandfonder (fonder som innehåller både aktier och räntebärande papper). Räntefonder, premieobligationer och andra värdepapper som inte redovisas i första avsnittet på blankett K4 ingår alltså inte i beloppet.

Det som visas är årets vinster minus årets förluster.

Om förlusterna är större än vinsterna anges detta med minustecken framför beloppet. I sådana situationer är det ofta fördelaktigt att försöka få fram en vinst, vilket ger bästa kvittningseffekt på förlusten.

Om du har flera depåer och samma aktie finns i flera depåer visas istället en länk "Se depåsammanslagning".

Portföljanalys

I programmet finns även en speciell portföljanalys som analyserar aktuell kvittningssituation. Läs mer i avsnittet Portföljanalys.

Skapa/ändra depå

Med denna funktion skapar du nya depåer i Aktiehanteraren. Läs mer i avsnittet Depå.

Importera depå

Med denna funktion kan du importera olika depåer. Läs mer i avsnittet Import av depå.

Exportera depå

Du har möjlighet att exportera alla uppgifter om de värdepapper som ingår i en depå till en separat datafil. Läs mer i avsnittet Export av depå.

Rensa aktieportfölj

Med länken Rensa aktieportfölj tar du bort äldre aktiehändelser som du inte längre vill spara.

Samtliga händelser (köp, försäljning o s v) tas bort till och med det år som visas i dialogrutan och ersätter dessa med ett IB-värde. Programmet föreslår att funktionen ska ta bort alla händelser till och med året före det första inkomståret som skatteplaneringen hanterar. Du kan själv ändra årtalet.

Programmet föreslår också att du gör en utskrift av de händelser som ska rensas bort. Det alternativet kan du välja bort.

Kom ihåg att äldre händelser om värdepapper måste sparas så länge de behövs för att man korrekt ska kunna dokumentera genomsnittlig anskaffningsutgift i en deklaration.

Depåsammanslagning

Det är möjligt att placera poster av samma värdepapper i olika depåer i Aktiehanteraren. När en försäljning av t ex aktier ska deklareras, måste genomsnittlig anskaffningsutgift beräknas och då måste samtliga affärer med en och samma aktie tas med. Sammanslagning av uppgifter om samma värdepapper från olika depåer hanterar programmet smidigt på flera sätt:

Om du har aktier av samma slag som finns i olika depåer måste samtliga affärer med detta aktieslag tas med när några av dessa aktier sålts och den genomsnittliga anskaffningsutgiften ska beräknas.

Sammanslagning av depåer hanterar programmet på flera sätt:

  • När K4-blanketten ska fyllas i sker det automatiskt när du överför till deklaration och Depåsammanslagning då är markerat i dialogrutan Överför till deklarationen. På blanketterna listas de olika inköpstillfällena i tidsordning oavsett i vilken depå affärerna gjorts.
  • Vid utskrift kan Med depåsammanslagning markeras i dialogrutan som visas när du begärt utskrift.
  • Via länken Visa depåsammanslagning längst ned i Aktieportfölj kan du på skärmen förhandsgranska aktieportföljens värden som depåsammanslagna.

Överför till deklaration

Med denna länk når du funktionen Överför till deklaration där du kan låta programmet överföra uppgifter om försäljningar och förmögenhet till huvudblanketterna och deklarationsblanketterna K4.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...