Arbeta med fastpris

Här beskrivs steg för steg vad du ska göra när du arbetar med uppdrag med fastpris - från inställningar på uppdrag och kund, till det löpande arbetet med tidregistrering, fakturering och uppföljning.

1. Definiera aktiviteter för tidregistrering

Under Underhåll - Uppdrag kan du redigera de uppdrag som skickas med programmet, men du kan även lägga upp egna. På ett uppdrag har du möjlighet att ange vilka aktiviteter du vill använda för tidregistreringen. För varje aktivitet anger du om den ska användas vid tim- eller transaktionspris. När du arbetar med fastpris ska aktiviteterna ha inställningen Timpris.

2. Prissätt aktiviteter i prislistorna

När du har skapat uppdrag och tidaktiviteter kan du prissätta aktiviteterna i prislistan. Du skapar prislista under Underhåll - Prislistor. Här prissätter du aktiviteterna under fliken Timpris. Priset används när du registrerar tid och anger att det ska faktureras utöver det avtalade fastpriset.

3. Välj in prislista på kund

När du lagt upp dina prislistor finns de tillgängliga att väljas in på kunden i kundregistret. Du kan för en av dina prislistor ange att den ska användas som standard. Det innebär att prislistan automatiskt väljs in när du lägger upp en ny kund.

4. Lägg upp uppdrag på kund

Under fliken Uppdrag i kundregistret lägger du upp de uppdrag som byrån har för kunden.

5. Välj prissättning på uppdraget

Under fliken Prissättning i kundregistret lägger du upp prissättningar för de uppdrag som byrån har för kunden. I det här fallet väljer du Fastpris. Du får då ange Giltigt fr.o.m-datum för prissättningen, vilket eller vilka uppdrag prissättningen ska gälla för, det totala fastpriset och hur många timmars arbete det beräknas ta. Därefter väljer du Fakturatext, Fakturaintervall samt Första fakturadatum. Klicka på Uppdatera fakturaplan för att visa de skapade fakturatillfällena.

Markera sedan kryssrutan Pågående fastpris om du vill att din fakturaplan för fastpris automatiskt ska uppdateras med nya fakturatillfällen. När denna inställning är vald kommer ett nytt fakturatillfälle att skapas automatiskt varje gång ett fakturatillfälle faktureras. Det nya fakturatillfället kommer att följa dina inställningar för intervall, pris, uppskattade timmar, med mera.

6. Tidregistrering, fakturering och uppföljning

Nu kan du börja registrera tid på kund, uppdrag och aktivitet. För varje registrering anger du arbetad tid. När du sedan skapar fakturaunderlag hämtas fakturabeloppet och de uppskattade timmarna från prissättningen av fastpriset. De uppskattade timmarna som du angett i prissättningen sparas som fakturerade timmar per registrering och används bland annat vid beräkning av debiteringsgraden per medarbetare. På kundens faktura presenteras alltid ett uppdrag med prissättningen fastpris på en rad, oavsett vilken detaljnivå som är vald för fakturaunderlagen i Byråinställningar.

Om byrån lägger ner arbete som inte ingår i det avtalade fastpriset kan du i tidregistreringsdialogen ange att timmarna ska faktureras utöver det avtalade fastpriset. En sådan registrering hanteras av programmet som om det vore ett uppdrag med prissättning Timpris. Priserna hämtas i detta fall från den prislista som är kopplad till kunden.

Skapa rapporten Fast pris för att följa upp förtjänsten med fast pris genom att analysera täckningsgraden, genomsnittligt timpris och den eventuella förtjänsten om uppdraget haft ett timpris istället.

7. Byte från fastpris till timpris

Du kan avsluta ett fastpris om du vill ändra prissättning, även om det fortfarande finns fakturatillfällen kvar. Fakturatillfällen som har ett senare datum än Från-och med-datumet för timpriset kommer automatiskt att tas bort från fakturaplanen.

Tidregistreringar som gjordes när uppdraget hade fastpris, men som inte har några fakturatillfällen kopplade till uppdraget när registreringen gjordes, uppdateras och kopplas till nya fakturatillfällen så snart fakturaunderlag skapas med den nya prissättningen.

Läs mer i Byte av prissättning på kunduppdrag.

Relaterade avsnitt

Prislistor
Prissättning på ett kunduppdrag
Arbeta med timpris
Arbeta med transaktionspris
Beskrivning av programmets rapporter

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.