Automatiskt genererade bilagor

Bilagor som skapas automatiskt vid import

Visma Skatt & Bokslut Pro genererar ett antal bilagor automatiskt när du har en integration med Visma eEkonomi. Detta innebär att beloppet i kolumnen Avstämningsbelopp i översikten fylls i automatiskt och en bilaga läggs till när du importerar bokföringsuppgifter från Visma eEkonomi.

Följande bilagor skapas automatiskt:

  • Kundfordringar
  • Leverantörskulder
  • Upplupna intäkter
  • Upplupna kostnader
  • Periodisering och vilande moms
  • Vilande ingående moms
  • Vilande utgående moms
  • Befarade kundförluster
  • Anläggningstillgångar

Om du har tagit bort en automatiskt skapad bilaga, kan du återskapa den genom att göra en ny import från Visma eEkonomi.

Bilagor som skapas automatiskt vid val i resultatplaneringen

Om du har ifyllda värden för bokförda kostnader som inte är avdragsgilla eller intäkter som inte ska redovisas i det skattemässiga resultatet under Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar kommer avstämningsbilagorna Bokförda kostnader som inte ska dras av och/eller Bokförda intäkter som inte ska tas upp skapas automatiskt när ett val görs i resultatplaneringen.

Relaterade avsnitt