K10 - Delägare i fåmansaktiebolag, fliken Årets utdelning

Överst på fliken Årets utdelning visas det belopp som programmet beräknat som utdelning som beskattas med 20% i kapitalskatt hos mottagaren.

Har du deklarationsbilagor för flera olika fåmansbolag som du äger andelar i, måste du på fliken Grunduppgifter i respektive bilaga ange om förenklingsregeln (schablon) inte ska användas vid programmets beräkning av utdelningsutrymmet i företagen.

Gör så här på fliken Årets utdelning:

  1. Ange datum för utdelning under inkomståret.

Om det skett en utdelning under året ska datum för utdelningen anges. Uppgiften behövs framför allt i programmet när även försäljning skett under året.

  1. Skriv in belopp för årets utdelning.

När du skrivit in uppgift om storleken på årets utdelning visar programmet hur stor del av utdelningen som kapitalbeskattas och om någon del kommer att beskattas som inkomst av tjänst.

Längst ned på fliken visas även vilka uppgifter som överförs till olika fält på INK1 - Inkomstdeklaration 1.

Årets tjänstebeskattade utdelningar inom närståendekretsen

Det kan förekomma att årets utdelning är av så stor omfattning att en viss del ska beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som ska tas upp för sådan beskattning i tjänst begränsas dock till högst 100 av inkomstårets inkomstbasbelopp, inom en och samma krets av närstående ägare av bolaget (familj).

Om flera delägare inom samma närståendekrets ska tjänstebeskattas för en del av utdelningen, fördelas tjänstebeloppet mellan dessa närstående i förhållande till deras respektive andel av närståendekretsens totala aktieinnehav i bolaget.

Om en korrekt beräkning av tjänstebeskattad utdelning ska göras i bilagan måste du ange ett belopp under Uppgift om årets utdelning till närstående som beskattas som tjänsteinkomst längst ned på fliken Årets utdelning. Där anger du den sammanlagda delen av utdelningen till övriga medlemmar av närståendekretsen som beskattats som inkomst av tjänst hos dem.

Skatten på utdelningen beräknas i kronor och procent.

I tabellen ges information om mottagarens skatt både i kronor och procent av utdelningen. Om en eventuell tjänstebeskattad del av utdelningen beräknas läggs den på toppen av de skattepliktiga tjänsteinkomsterna.

Kvar efter skatt på utdelning

Skatten på kapitalbeskattad utdelning på kvalificerade aktier är i regel 20% (30% på 2/3-delar av utdelningen).

Mottagaren av utdelning på kvalificerade aktier får därmed behålla 63,52% av ursprungligt beskattad vinst i företaget. Först avgår bolagsskatten 20,60%. Av kvarvarande 79,40% av vinsten avgår ytterligare 20% i kapitalskatt. (0,7940 x 0,8 = 0,6352.)

Om bolaget gjort utdelningar med på mer än 100 inkomstbasbelopp blir en del av utdelningen beskattad med 30% i kapitalskatt, vilket i så fall visas av programmet.

Lön istället för utdelning

Ibland kan det vara intressant att jämföra nettot efter skatt på en utdelning med nettot efter skatt och avgifter på ett löneuttag, som skulle belasta bolaget med samma kostnad som utdelningen.

I det första fältet på raden Lön istället för utdelning visas vilken bruttolön som i så fall kan tas ut. Lönen bestäms till ett belopp som räknats fram i två steg: Först delar programmet inskrivet belopp för årets utdelning med (1 - förra årets bolagsskattesats) för att bolagsskatten åter ska ingå i vinsten. Därefter delas det resultatet med 1 + procenttalet för arbetsgivaravgifter i det aktuella fallet.

Skatten på lönen visas i nästa kolumn. Beloppet som visas är den skatten som framkommer för ägaren. Så blir det genom att programmet beräknar hur mycket skatten ökar när lönebeloppet läggs till som en inkomst utöver vanliga tjänsteinkomsten som du har. Programmet visar vilken skatt i kronor och procent som uppstår på ett sådant löneuttag.

Längst till höger visas på raden vilket netto som blir kvar i procent av det ursprungliga obeskattade beloppet som bolaget använt för löneutbetalning och avgifter. Det beräknas genom att lönen istället för utdelning minskas med delägarens skatt. Beloppet divideras sedan med aktuell utdelning som justerats med procentsatsen för aktuell bolagsskatt.

Relaterade avsnitt