K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag

Med hjälp av deklarationsbilagan K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag beräknas årets utdelning och försäljning. Du hittar den under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor. Du får hjälp med att beräkna det lönebaserade utrymmet och vilket lönekrav som behöver uppfyllas av eget löneuttag. Utdelningsutrymmet som sparas till nästa år beräknas också.

Deklarationsblanketten K10 skapas automatiskt under Deklarationsblanketter.

Mer information kan fås via Skatteverkets broschyr SKV 292.

Arbetsgång

  1. Ange uppgifter om företaget och gör vissa inställningar på fliken Grunduppgifter.
  2. Ange uppgifter om företagets totala antal andelar och delägarens händelser, såsom köp, sälj med mera på fliken Händelser.
  3. Skriv in uppgifter för lönesummeregeln om den är aktuell på fliken Löneunderlag. Kontrollera om lönekravet är uppfyllt.
  4. Ange sparat utdelningsutrymme och se hur utrymmet används under inkomståret på fliken Sparat gränsbelopp.
  5. Ange datum och belopp för årets utdelning på fliken Årets utdelning. Du får en sammanställning över hur mycket som kapitalbeskattas respektive tjänstebeskattas.
  6. Har delägaren gjort någon försäljning under året visas beräkning av dess vinst eller förlust på fliken Årets försäljning.

Deklarationsblankett K10 är nu ifylld automatiskt.

Begränsningar i kalkylen

Deklarationsbilagan klarar bara att hantera en försäljning under inkomståret. När händelsen Sälj eller Gåva/arv(-) har angetts är detta dessutom den sista händelsen under året som kan anges. Sker flera försäljningar under inkomståret måste dessa hanteras i separata deklarationsbilagor.

En annan begränsning i deklarationsbilagan är att du bara kan ange en utdelning per företag under inkomståret.

Om andelar är anskaffade 1992 eller tidigare finns en alternativ regel där ett kapitalunderlag kan användas vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Denna alternativa beräkning hanteras inte i programmet.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.