K10 - Delägare i fåmansaktiebolag, fliken Sparat gränsbelopp

När du skapat en deklarationsbilaga för K10 måste du själv på fliken Sparat gränsbelopp ange eventuella värden för sparat utdelningsutrymme vid inkomstårets ingång.

Om du på fliken Händelser anger en avyttring under inkomståret, avräknas automatiskt eventuella nya gränsbelopp med hänsyn till angivna datum för utdelning respektive avyttring.

Du har möjlighet att göra egna justeringar av sparat utdelningsutrymme, men det behöver enbart ske vid vissa ovanliga tillfällen. Du kan göra en justering av beloppen som de beräknats av programmet såväl före årets utdelning som efter årets utdelningstillfälle.

Avgående belopp anges med minustecken framför siffrorna.

Manuella justeringar

Du kan behöva göra en manuell justering av uppgifter om sparat utdelningsutrymme, då andelarna tagits emot vid gåva eller arv. Det gäller i de fall då andelarna mottagits efter att årets utdelning ägt rum i företaget. Uppgift om det sparade utdelningsutrymmet som hör till andelarna ska i så fall anges på raden Övrig justering efter årets utdelning.

Vid försäljning av fastighet i fåmansbolag som varit aktieägarens bostad kan också manuella justeringar behöva ske av sparat utdelningsutrymme. Likaså i de fall då flera försäljningar eller utdelningar skett under samma år, framför allt då sådana affärer skett mellan närstående.

Relaterade avsnitt