K10 - Delägare i fåmansaktiebolag, fliken Händelser

Första gången du skapar en deklarationsbilaga för ett fåmansbolag måste du börja med att ange uppgifter om det totala antalet andelar som finns i företaget och även uppgifter om hur många andelar delägaren innehar. Uppgifterna används för att beräkna gränsbelopp (utdelningsutrymme) och kapitalvinst/förlust vid försäljningar.

För att deklarationsbilagans beräkningar ska bli korrekta måste du alltid ange uppgift om det totala antalet andelar i hela företaget. Du ska ange dels antalet vid årets början och dels antalet vid årets slut. Andelarna vid årets slut kan till exempel vara högre om en nyemission skett under året.

På fliken Händelser skriver du i kronologisk ordning in uppgifter om den enskilde ägarens egna innehav av andelar och vilka händelser som skett. Oftast behöver du enbart ange uppgift om ett enda köp, det vill säga då ägaren startade eller tog över andelar i företaget och hur många andelar som då köptes.

Du kan ange samtliga uppgifter om historiska köp, försäljningar, emissioner, bortgivna gåvor av andelar samt ovillkorliga aktieägartillskott. Villkorliga aktieägartillskott ska inte skrivas in eftersom de inte får räknas in i anskaffningsutgiften.

Vid varje ny avyttring anses andelar för varje enskild anskaffningsrad ha sålts i proportion till andelen av totalt återstående antal andelar före avyttringen.

OBS - endast en avyttring/inkomstår är möjlig

En händelse av typen Sälj eller Gåva/arv (-) kan endast användas en gång per inkomstår och då som den sista händelsen under året. Sker flera avyttringar under inkomståret måste dessa hanteras manuellt i separata deklarationsbilagor.

Gåva/arv

Gåva/arv tas emot före årets utdelning

När en gåva har mottagits och gåvan lämnats före årets utdelning i bolaget får mottagaren överta givarens rätt till årets gränsbelopp, om givaren ägde de bortgivna andelarna vid årets ingång (räknas per 31/12 året före gåvoåret). Samma gäller när ingen utdelning sker i bolaget under gåvoåret.

I dessa fall måste du ange datum för gåvan till den 31/12 året före gåvoåret. På så vis kommer programmet beräkna årets gränsbelopp på de mottagna aktierna korrekt.

Gåva/arv tas emot efter årets utdelning

Om en gåva tagits emot efter det att årets utdelning i bolaget ägt rum, har givaren fått beräkna årets gränsbelopp. I så fall ska det verkliga datumet för gåvan anges på fliken Händelser.

Om det finns ett sparat gränsbelopp som hör till de bortgivna andelarna, får mottagaren av gåvan även överta det sparade beloppet. Uppgift om sparat gränsbelopp som hör till andelarna ska i så fall anges på fliken Sparat gränsbelopp på raden Övrig justering efter årets utdelning.

Relaterade avsnitt