Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Nyheter i Visma Bokslut

 Version 2024.0   December 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Förbättring

Förbättringar

 • Bokslutskontrollerna har förbättrats

 • Vi har lagt till tydligare felmeddelanden exempelvis när kontrollen mot Bolagsverket misslyckas.

 • Vid digital signering med Visma Sign har vi nu lagt till texterna "Datum framgår av den elektroniska underskriften" och "Vår/min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår/min elektroniska underskrift". De visas även vid förhandsgranskningen under Digital signering och inlämning - Signera årsredovisning/åsrsstämmoprotokoll.

 • Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp är uppdaterade för 2023.

 • Statslåneräntan för den sista november är uppdaterad.

 • För K3 digital har vi lagt till en summeringsrad på följande noter:

  • Nettoomsättningens fördelning

  • Övriga rörelseintäkter

  • Övriga rörelsekostnader

  • Exceptionella intäkter och kostnader

  • Långfristiga skulder

  • Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

  • Sammansättning av likvida medel

Buggfix

Rättningar

 • Nu visas rätt sökväg till Programmets datafiler under Systeminfo.

 • Flyttat kontointervall 4980-4989 från raden Övriga externa kostnader till raden Handelsvaror för både K2 och K3 digital.

 • För K3 digital på noten Bokslutsdispositioner visades alltid rubriken Övriga bokslutsdispositioner även om det inte finns några belopp under rubriken. Nu visas den bara på utskriften om det finns något saldo.

 • Ordet Summa kunde på vissa noter generera fel vid inlämning till bolagsverket. Detta är nu fixat.