Nyheter i Visma Administration 1000

 Version 2024.0/2024.01   Maj 2024

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 1000.

Kundönskemål

Till den här versionen har vi lagt in följande önskemål från er kunder.

Större bilder på artiklar

Nu kan du enklare se vad dina artikelbilder föreställer! Bilderna som är inlagda i artikelregistret har upplevts som små, men nu är det ett minne blott! Högerklickar du på en bild och väljer Öppna i externt program så kan du både förstora och redigera bilden. Detta kanske kan spara ett par vändor till lagerhyllan...

Förbättring i prisinläsningen

För att förenkla hanteringen av nya artiklar i samband med prisinläsning så har vi utökat antal fält du kan läsa in från prisfilen. Nu kan du även läsa in följande:

  • Sort begrepp

  • Exportkod

  • Transaktionstyp

  • Normal levtid

Väljer du Alla uppgifter vid Uppdatering av befintliga artiklar så kommer artiklarna att uppdateras med de nya värdena för fälten ovan.

Nytt format på prisfiler

IN (det som tidigare hette EIO) har arbetat om och bytt namn på sina prisfiler. Under 2024 kommer det gå att använda både de nya IN-filerna och de gamla filerna EIO001.DAT/EIO002.DAT. Detta gör att vi har anpassat programmet så att du kan använda båda filtyperna vid prisinläsningen.

Välj artikelrader som ska visas på ordern /fakturan

Nu finns kolumnen Skriv order och faktura. I den här kolumnen väljer du om artikelraden ska tas med på ordern/fakturan eller inte. Är rutan markerad tas raden med, annars inte.

Om kunden i kundregistret har något av utskriftsvalen Brev, E-faktura eller E-post kan du inte ta bort markeringen i rutan Skriv om det finns ett belopp i kolumnen Summa/Summar kr.

Förbättringar för dig med momsfri verksamhet

Bedriver du momsfri verksamhet och vill kunna skicka fakturor via Kivra? Detta är nu fullt möjligt - se till att utskriftsvalet Kivra är valt, sedan är det bara att tuta och köra!

Programmets standardmallar för fakturor är uppdaterade så att texten Undantag från momsplikt visas om fakturan är märkt för detta.

Nytt är också att du i företagsinställningarna kan välja om du vill att Undantag från skatteplikt ska vara markerat eller inte när du skapar en ny faktura. Inställningen för detta hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Försäljning, fliken Inställningar.

Tydligare info till dig som säljer fakturor

Om det av någon anledning inte går att sälja en faktura så får du nu en mer detaljerad information om vad anledningen är. Informationen visas i den blå rutan när du står på en faktura i listläget.

Nya valbara kolumner under Utbetalningar

Nu kan du välja in en hel del nya kolumner i listläget för Utbetalningar. Du väljer Betalningar - Utbetalningar, högerklickar och väljer Kolumninställningar, sedan lägger du till de kolumner du vill ska visas i tabellen. Den nya kolumnerna är Avgift, Bankgiro/IBAN, Bankkod, Betalsätt, BIC, Land, Meddelande, OCR/Referensnummer, PlusGiro, Valutakonto.

Budgetnyckel kopieras

Under Resultatbudget och Balansbudget kan du använda kommandot Kopiera. När du använder det och väljer antingen Föregående års budget eller Innevarande års budget så kopieras nu även budgetnyckeln för månadsfördelningen. En förbättring som underlättar när du behöver justera budgeten.

Återrapportering Nordea

Till den här versionen har vi gjort anpassningar så att återrapporteringsfilen från Nordea matchar bättre. Tidigare har det i vissa fall varit så att du själv har behövt ange fakturanumret för att koppla ihop betalningen med rätt faktura.

Förbättringar

Lite smått och gott när det gäller kontoplaner

Vi har förändrat hanteringen kring kontoplaner. För dig som användare märks detta mest när du skapar nytt år nästa gång, men det finns några saker som du kan dra nytta av redan nu.

Skapa nytt bokföringsår

När du skapar nytt år nästa gång kommer du att få den senaste BAS-kontoplanen för din företagstyp föreslagen. Vill du använda en annan kontoplan går det så klart bra. Du kan enkelt hantera skillnaderna mellan din befintliga och den nya kontoplanen. Du ser om ett konto är nytt, ändrat, borttaget eller om kontonumret är ändrat och du väljer själv hur det ska hanteras i den nya kontoplanen. Läs mer i avsnittet Skapa nytt år.

Kommentar på kontot

Fältet Kommentar har lagts till när du öppnar ett konto i kortläge. Där kan du till exempel skriva en egen notering om hur kontot ska användas eller annan information som du vill koppla till det aktuella kontot.

Vill du kunna se dina kommentarer i listläget? Då högerklickar du i listan, väljer Kolumninställningar och ser till att Kommentar finns under Valda kolumner. Du kan också välja in kommentarskolumnen överallt där du hämtar ett kontonummer, till exempel i kolumnen Konto på en leverantörsfaktura.

Beskrivningar och benämningar enligt BAS

Fälten Benämning enligt BAS och Beskrivningar har tillkommit på kontot så att du enkelt kan se vad det är tänkt att kontot ska användas till.

Nytt kommando - Kontrollera mot ny kontoplan

Att använda kommandot Kontrollera mot ny kontoplan är ett bra sätt att enkelt uppdatera din kontoplan, så att den stämmer överens med programmets senaste kontoplanen från BAS. Detta kan till exempel bli aktuellt när du har skapat ditt nya bokföringsår med en kontoplan som fanns tillgänglig vid det tillfället, men sedan vill uppdatera till den senaste kontoplanen.

I tabellen som visas ser du vad som skiljer den nuvarande och senaste kontoplanen åt och i kolumen Åtgärd väljer du hur du vill hantera kontot. Du hittar mer information om kommandont i avsnittet Kontrollera mot ny kontoplan, kommando.

Koppla konton har fått en genomgång

Vi har sett över kommandot Koppla konton och gjort lite småjusteringar:

  • Kommandot Koppla kontogrupper är flyttat hit.

  • Urvalen du kan använda för uppgifterna i tabellen är Endast aktiva fg, Endast skillnader och Saknar koppling.

  • Det finns nu en urvalsrad överst i tabellen.

  • Kolumnen Utgående saldo är ny så att du enkelt kan se vilka konton som användes föregående år.

  • Du kan kopiera innehållet till Excel genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll.

Läs mer om kommandot i Koppla konton, kommando.

Är det en pappersfaktura eller pdf som har lästs in?

Ja, det kan du enkelt se från och med den här versionen. I kolumnen Inläst dokument under Inköp - Leverantörsfakturor visas numera vilken typ av dokument som har blivit scannat och inläst som e-faktura i programmet. Det kan antingen vara Scannad pappersfaktura eller Scannad pdf-faktura.